Maturita 2019

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2018/2019 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 - § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.


Riadne skúšobné obdobie

Termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V tomto školskom roku určilo riadny termín EČ a PFIČ MS nasledovne:

12. marec 2019 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2019 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk

Termín IČ MS (okrem PFIČ MS) určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ). Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom júna príslušného školského roka. Pred začiatkom konania IČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje vyučovania ("akademický týždeň"). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.


Mimoriadne skúšobné obdobie, náhradné a opravné skúšky

Mimoriadne skúšobné obdobie je určené na vykonanie náhradnej alebo opravnej MS. Náhradná skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia neskôr, maximálne do 15. septembra nasledujúceho školského roka alebo žiakovi, ktorý sa pre vážne zdravotné problémy nemohol zúčastniť MS v riadnom termíne. Žiak sa však musí spravidla do troch dní od konania MS v riadnom termíne písomne ospravedlniť riaditeľovi školy a písomne ho požiadať o možnosť konania MS v náhradnom termíne.

Ak žiak neúspešne vykonal MS najviac z dvoch predmetov, školská maturitná komisia mu môže povoliť, na základe jeho žiadosti, konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. Žiak môže konať opravnú skúšku na svoju žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. Ak žiak neúspešne vykonal MS z niektorého predmetu aj na opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť konať druhú opravnú skúšku z tohto predmetu na žiadosť žiaka, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa koná v apríli až máji príslušného školského roka (v tomto školskom roku 9. - 12. apríla 2019) alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka. Opravný termín EČ a PFIČ MS sa koná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka (žiak sa naň prihlási do 30. júna riaditeľovi školy) alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka (žiak sa naň prihlási riaditeľovi školy do 30. septembra nasledujúceho školského roka). Miesto konania náhradnej a opravnej EČ a PFIČ MS určí žiakovi príslušný OŠ OÚ.

Náhradný a opravný termín ÚFIČ MS sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku z ÚFIČ MS vykoná žiak v škole, v ktorej konal MS, pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení. Ak žiak koná opravnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ aj IČ MS a koná ju zo všetkých častí (z EČ a PFIČ MS vykoná opravnú skúšku v mimoriadnom alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka), potom aj opravnú skúšku z ÚFIČ MS môže vykonať v čase riadneho termínu MS (nasledujúceho školského roka). Žiakovi, ktorý neúspešne vykonal MS z viac ako dvoch predmetov alebo neuspel na opravných skúškach, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú MS. Žiak môže na svoju žiadosť opakovať MS iba raz v riadnom skúšobnom období, a to najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.

Podrobnejšie informácie o maturitnej skúške 2019

Základné informácie MATURITA 2019

Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov 

a žiakov